Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Omgevingsrecht
Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Omgevingsvergunning
Sinds de invoering per 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is er één alles omvattend vergunningstelsel gekomen voor deze onderwerpen. Het is dus niet meer mogelijk om een aparte bouwvergunning of milieuvergunning aan te vragen. De bedoeling van de overheid is om een vergunningstelsel te creëren via één loket, via één aanvraag in één alles omvattend besluit. Ook een sloopvergunning, een huisvestingsvergunning en een gebruiksvergunning valt nu onder deze wet. 

Vraagstukken omgevingsrecht
Vraagstukken die in het omgevingsrecht spelen:

 • Voor welke activiteiten hebben burgers en bedrijven een omgevingsvergunning nodig en wat kan er vergunningvrij worden gebouwd?
 • Aan welke regels moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden getoetst?
 • Welke (bouw)mogelijkheden biedt het bestemmingsplan?
 • Welke mogelijkheden zijn er als er schade verwacht wordt (planschade), door een nieuw bestemmingsplan of door de verlening van een omgevingsvergunning?
 • Wat is een planschadevergoedingsovereenkomst en wat kan de gemeente hierin afspreken?
 • Wat is het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie en wanneer moet welke weg worden bewandeld?
 • Hoe kan invloed worden uitgeoefend op een (ontwerp)bestemmingsplan en hoe dient de gemeente te handelen?
 • Wat is een anterieure overeenkomst en wat is de verhouding met een exploitatieplan?
 • Wat is de reikwijdte van de contractsvrijheid voor de gemeente bij het sluiten van een (anterieure) overeenkomst?
 • Is er sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering waardoor de gemeente moet afzien van het verlenen van de aangevraagde vergunning?
 • Hoe kan de gemeente de regels van het omgevingsrecht handhaven?
 • Wat gaat de Omgevingswet straks allemaal veranderen voor uw gemeente?
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan?
 • Wat is de reikwijdte van het omgevingsplan?

Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Bestemmingplan
Het bestemmingplan geeft regels voor de inrichting en (on)mogelijkheden. Het lezen van een bestemmingsplan is vaak niet eenvoudig. En wat als u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Ook daarin kunnen wij u bijstaan. Wilt u een vergunning aanvragen of juist bezwaar maken tegen een vergunning? AGA juristen heeft een ruime expertise op dit gebied. Onze specialisten staan voor u klaar om u in dit helaas vrij ondoorzichtige traject van aanvraag tot en met bezwaar en beroep te begeleiden.

Regelgeving Bestemmingsplan
De regels inzake de ruimtelijke ordening zijn neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening en het op die wet gebaseerde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Op grond van deze regelgeving worden bestemmingsplannen vastgesteld. Gemeenten dienen voor hun gehele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan dient binnen 10 jaar na vaststelling te worden geactualiseerd. In het bestemmingsplan zijn voor het gebied waar het betrekking op heeft onder andere regels opgenomen omtrent het toegestane gebruik en de afmetingen van de bouwwerken die op een locatie mogen worden gebouwd. Bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de website: ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijke ordening en planschade
Het ruimtelijk ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Wij bevinden ons op het terrein van het bouwen en wonen, van bestemmingsplannen, structuurvisies, streekplannen en dergelijke. 

Sinds medio 2008 is een nieuwe wet, de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) van kracht, die er voor moet zorgen dat procedures worden verkort en dat ook inspraakmogelijkheden enigszins worden gekanaliseerd en beperkt. 

Ontheffing bestemmingsplan
Onze juristen behandelen alle procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en staan u ook bij indien een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een ontheffing is verleend, waardoor u schade lijdt. U heeft wellicht recht op een schadevergoeding, planschade genaamd. 

Planschade
Als u een verzoek om planschade bij de gemeente indient, wordt door de gemeente eerst getoetst of deze schade bestaat en zo ja, of deze redelijkerwijs niet ook voor uw rekening behoort te komen en of deze niet op een andere manier wordt gecompenseerd. U kunt bij onze specialisten terecht voor advies en bijstand.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het bestuursrecht. Bij een conflict inzake bestuursrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De bestuursrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.