Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Sociale zekerheidsrecht
Het sociaal zekerheidsrecht is een rechtsgebied waar vrijwel iedereen mee te maken heeft. Zo kunt u vanwege langdurige ziekte zijn aangewezen op een WAO-, WIA- of Ziektewetuitkering. Ook kan het zijn dat u door werkloosheid in de WW bent beland of dat u een beroep moet doen op de bijstand. Maar ook de sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag (AKW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht is dus een zeer ruim rechtsgebied, dat dient als financieel vangnet voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om met arbeid een inkomen te verwerven.

Het kan, zowel op financieel als emotioneel vlak, een behoorlijke klap zijn als u niet meer in staat bent om te werken en inkomsten te genereren. Om uw levensonderhoud en inkomen te garanderen, bestaan er verschillende vormen van sociale zekerheid. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u recht heeft op een uitkering. Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen of is uw uitkering verlaagd? Dan kunt u met behulp van een advocaat bezwaar maken. Om het besluit onderuit te kunnen halen is het belangrijk dat de juiste feiten en omstandigheden worden aangevoerd. Schakel daarom altijd de hulp van een jurist in. De juristen van AGA juristen staan u bij en zorgen er voor dat uw financiële zekerheid niet in gevaar komt.

Wat is sociale zekerheid?
De sociale zekerheid bestaat in de meeste gevallen uit een uitkering in de vorm van geld. Ook een voorziening (verzorging) of de verlening van een product (bijvoorbeeld rolstoel) kan voorkomen. Het persoonsgebonden budget is eveneens een dergelijke voorziening. Het sociale zekerheidsrecht fungeert als vangnet. In een aantal situaties zorgt de sociale zekerheidswetgeving dat mensen niet geheel zonder inkomen te zitten in geval van:

 • Ziekte
 • Werkloosheid (WW)
 • Arbeidsongeschiktheid
 • WW-uitkering bij werkloosheid

Door werkloosheid heeft u geen inkomen. Dit wordt ondervangen door een WW-uitkering. Als u voldoende arbeidsverleden heeft en beschikbaar bent voor arbeid, heeft u recht op een WW-uitkering. De WW-uitkeringen worden gefinancierd door premies die de werkgevers betalen. Ook bij gedeeltelijke werkloosheid (achteruitgang in uren) kunt u recht hebben op een uitkering. Voorts moet u voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat u in de afgelopen 36 weken ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. De duur van de uitkering is drie maanden. Deze drie maanden kunnen worden verlengd indien u in de vijf voorgaande jaren minstens vier jaren heeft gewerkt. De duur van de uitkering wordt dan verlengd met een maand voor elk jaar dat u heeft gewerkt met een maximale duur van 38 maanden.

Geen recht op uitkering
U heeft geen recht op een uitkering wanneer u verwijtbaar werkloos bent geworden. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer u op staande voet bent ontslagen of zelf uw baan heeft opgezegd. Om deze reden moet u zorgen dat u niet wordt ontslagen door verwijtbaar gedrag of zelf ontslag neemt. Bij ontslag kunt u het beste een jurist inschakelen. Een jurist kan zorgen voor een ontslagvergoeding en behoud van WW-uitkering.

WIA bij arbeidsongeschiktheid
Van arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer u niet of niet volledig in staat bent te werken. Dit kan komen door een lichamelijke of psychische oorzaak. Zonder inkomen zou u in financiële moeilijkheden komen. Meestal kunt u in de eerste twee jaren van uw arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. U krijg uw loon gewoon uitbetaald (volledig of deels).

Na deze twee jaar of wanneer genezing niet is te verwachten kunt u aanspraak maken op een WIA-uitkering. U moet 35% of meer ongeschikt zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het type uitkering dat u kunt krijgen. Dit kan via een Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Het hangt van uw arbeidsongeschiktheid af welke uitkering op u van toepassing is. Een jurist kan u vertellen welke regeling op u van toepassing is. Bij weigering van de uitkering kan een jurist deze beslissing voor u aanvechten.

Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Wet- en regelgeving
Nederland kent een zeer uitgebreid stelsel van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Een kleine greep uit de wetten die onder het sociaal zekerheidsrecht vallen:

 • Algemene kinderbijslagwet (AKW),
 • Algemene nabestaandenwet (ANW),
 • Algemene ouderdomswet (AOW),
 • Wet werk en bijstand (WWB),
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
 • Werkloosheidswet (WW),
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet arbeidsongeschiktheid (WAO),
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

De wetgeving is zeer complex en verandert voortdurend. Vanwege bezuinigingen worden de regels de laatste jaren steeds strenger toegepast. Zo kan het gebeuren dat u jarenlang een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen en dat u opeens (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard terwijl uw klachten in de tussentijd niet zijn gewijzigd. Of u wordt geconfronteerd met een opschorting van uw bijstandsuitkering, omdat de uitkeringsinstantie vindt dat u onvoldoende informatie heeft verschaft.

De uitkeringsinstantie voert de beslissing gewoon uit, ook als u het hier niet mee eens bent en in bezwaar wilt gaan. Dat is ingrijpend, zeker als u voor uw dagelijks leven bent aangewezen op de betreffende uitkering. Het is dan ook van belang om snel en adequaat te reageren.

Onze diensten
Wij staan u graag terzijde indien u een conflict heeft met een uitkeringsinstantie. Hoewel u in beginsel ook zelf bezwaar kunt aantekenen, is het raadzaam een specialist in te schakelen. Als burger staat u immers alleen tegenover een machtige bureaucratische instelling zoals de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Wij beschikken over de kennis om u op deskundige wijze bij te staan. Van belang is dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opneemt, omdat bezwaar tegen een beslissing meestal na zes weken niet meer mogelijk is.

Niet alleen in de conflictfase, maar ook in de beginfase bieden wij begeleiding, bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of bij het vervullen van verplichtingen die door de desbetreffende instantie aan u worden opgelegd.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht. Bij een conflict inzake arbeidsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.