Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Beroep rechtbank
U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als:

 • u al langer dan de wettelijke termijn wacht op de beslissing van een bestuursorgaan
 • u het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke heeft gesteld
 • u na 2 weken nog geen reactie heeft ontvangen

De procedure valt onder het bestuursrecht.

Een bestuursorgaan beslist niet (op tijd), en dan?
Op een aanvraag dient de overheid (het betreffende bestuursorgaan) tijdig te beslissen. Over het algemeen is bepaald binnen welke termijn een besluit op een bepaald soort aanvraag moet worden genomen. Anders dient dat besluit op grond van artikel 4:13 Awb te worden genomen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

Beslissing op bezwaar
Ook voor het nemen van een beslissing op bezwaar gelden voor het bestuursorgaan termijnen. In beginsel moet er binnen zes weken een beslissing worden genomen op het bezwaar, zo bepaalt artikel 6:7 van de Awb. Het komt nog al eens voor dat bestuursorganen zich niet aan deze termijnen houden. Bijvoorbeeld omdat het simpelweg te druk is bij het bestuursorgaan, of doordat het bestuursorgaan afhankelijk is van onderzoek/adviseren door derden dat (te) lang op zich laat wachten. Die vertraging kan erg vervelend zijn. Als ‘burger’ (particulier of bedrijf) wil je weten waar je aan toe bent, terwijl bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een bouwvergunning gewacht moet worden met het starten van de bouw.

Dwangsom voor bestuursorganen
Daarom kent de Awb de dwangsom bij niet tijdig beslissen; een financieel instrument om bestuursorganen te motiveren tijdig, althans zo tijdig mogelijk, een besluit nemen. Dit is geregeld in artikel 4:17 Awb en verder. Kort gezegd komt deze regeling op het volgende neer: indien het bestuursorgaan niet binnen de geldende termijn het besluit neemt, kan de burger het bestuursorgaan in gebreke stellen. Vervolgens heeft het bestuursorgaan nog twee weken de tijd om alsnog het besluit te nemen.

 Beleid van de rechtbanken indien beroep is ingesteld op grond van de art. 8:1 en 8:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht: Indien een rechtbank met toepassing van artikel 8:55 d, tweede lid, van de Awb aan de uitspraak van de rechtbank een dwangsom verbindt wegens het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan, hanteert hij als beleid de volgende regels:

 • In de regel wordt de dwangsom bepaald op € 100,-- per dag, met een maximum van € 15.000,-- 
 • Indien sprake is van een zó gering belang dat de hoogte van de dwangsom van € 100,-- per dag buiten proportie is, wordt de dwangsom bepaald op € 50,-- per dag, met een maximum van € 7.500,--
 • Indien een sterke prikkel nodig is (hetzij vanwege gebleken weigerachtigheid van het bestuursorgaan, hetzij vanwege het grote belang), wordt de dwangsom bepaald op € 250,-- per dag, met een maximum van € 37.500,--.

Aangezien het hier gaat om beleid, laat het bovenstaande onverlet dat in concrete gevallen aanleiding kan bestaan van dit beleid af te wijken, bijvoorbeeld bij een zeer groot belang.

Vertragingsschade naast dwangsom
Hoewel deze bedragen een bestuursorgaan kunnen aansporen, biedt dat niet in alle gevallen uitkomst. Het komt voor dat alsnog geen besluit wordt genomen. Daarnaast dekt dit bedrag van niet altijd de schade die het uitblijven van een beslissing met zich brengt. Om bij het (vereenvoudigde) voorbeeld van een bouwvergunning te blijven: als de aanvrager van de bouwvergunning zich verplicht heeft om het gebouw binnen een bepaalde termijn op te leveren aan een derde, kan hij jegens die derde aansprakelijk zijn voor de vertraging.

Onder omstandigheden kan het bestuursorgaan aansprakelijk gehouden worden voor deze vertraging. Dat speelde ook in de zaak waarin de Raad van State op 24 februari 2016 uitspraak deed, die hier is terug te vinden. In die uitspraak wordt de eerder door de Hoge Raad geformuleerde maatstaf herhaald: “de enkele omstandigheid dat een bestuursorgaan een besluit neemt met overschrijding van de wettelijke beslistermijn, is onvoldoende voor het oordeel dat op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijkheid bestaat voor schade die eventueel voortvloeit uit die termijnoverschrijding en dat voor die aansprakelijkheid bijkomende omstandigheden nodig zijn die meebrengen dat het bestuursorgaan, door pas na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn een besluit te nemen, in strijd handelt met de in het maatschappelijk verkeer jegens een belanghebbende in acht te nemen zorgvuldigheid (…)”.

Er dient dus meer aan de hand te zijn dat alleen het te laat nemen van het besluit, voordat recht op schadevergoeding bestaat. Het arrest van de Hoge Raad waar de Raad van State naar verwijst (HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040), biedt enige duidelijkheid welke bijkomende omstandigheden wel maken dat het bestuursorgaan verplicht is schade te vergoeden: de mate waarin de beslistermijn wordt overschreden, de oorzaak of oorzaken van die termijnoverschrijding en de belangen van de burger die bij het bestuursorgaan kenbaar zijn.

Kortom: als een bestuursorgaan niet op tijd een besluit neemt, terwijl snel een beslissing verlangd wordt, is het zaak het bestuursorgaan in gebreke te stellen om alsnog een besluit te verkrijgen. Blijft het besluit toch uit, of leidt de vertraging tot schade, dan kan er recht op schadevergoeding bestaan.

Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Beslistermijn gemeente aanvraag uitkering
Als beslistermijn voor de gemeente op een aanvraag uitkering, geldt een redelijke termijn. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De gemeente moet in elk geval binnen acht weken een besluit nemen op een aanvraag uitkering of aanvraag bijzondere bijstand. Binnen deze acht weken moet de gemeente een besluit nemen of uitstel nemen en de nieuwe beslistermijn bekendmaken. Als de beslistermijn wordt uitgesteld door het bestuursorgaan omdat er bijvoorbeeld meer informatie nodig is, dan moet het bestuursorgaan de indiener van de aanvraag uitkering hierover informeren.

Beslistermijn bezwaarschrift
Voor een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn. De beslistermijn voor een bezwaarschrift is meestal zes weken en als er een bezwaaradviescommissie wordt ingeschakeld, dan is de beslistermijn twaalf weken. De beslistermijn kan meestal nog eens met maximaal zes weken worden uitgesteld. Als er cruciale informatie nodig is voor het bestuursorgaan om de beslissing te nemen, bijvoorbeeld vanuit het buitenland, dan is verder uitstel van de beslistermijn mogelijk. Voor elk uitstel geldt dat het bestuursorgaan de belanghebbende hierover schriftelijk moet informeren.

Voorlopige voorziening bij bezwaarschriftprocedure
Als de gemeente of het UWV een beslissing heeft genomen tot afwijzing of stopzetting van uw uitkering, dan blijft deze beslissing geldig gedurende de bezwaarschriftprocedure. Gezien de lange wettelijke beslistermijn en de mogelijkheid tot uitstel van de beslistermijn voor de gemeente of het UWV, kan de beslissing van het bestuursorgaan (bijvoorbeeld afwijzing aanvraag bijstand door gemeente) onherstelbare gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld huisuitzetting op grond van huurachterstand). Doet een dergelijke spoedeisende situatie zich gedurende de bezwaarschriftprocedure voor, dan kunt u tijdens de bezwaarschriftprocedure de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De rechter zal dan gedurende de bezwaarprocedure een tijdelijke beslissing nemen, vooruitlopend op de beslissing op bezwaar van de gemeente of het UWV.  De voorziening van de bestuursrechter geldt meestal tot het moment waarop er door het bestuursorgaan op uw bezwaar is beslist.  Ingeval dat u geen inkomen heeft door afwijzing aanvraag uitkering of stopzetting bijstand door de gemeente, kunt u tijdens de bezwaarschriftprocedure aan de voorzieningenrechter een financieel voorschot vragen om van te leven gedurende de bezwaarprocedure tegen de gemeente. U moet dan wel eerst zelf al om een voorschot hebben gevraagd aan de gemeente of het UWV. Dit kunt u in elk geval doen na acht weken nadat u de uitkering heeft aangevraagd of nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen de stopzetting van uw uitkering door de gemeente of het UWV. De bestuursrechter zal bij de voorlopige voorziening in zijn uitspraak laten meewegen of uw bezwaar tegen beslissing van de gemeente of het UWV in de bezwaarschriftprocedure kans maakt. Wanneer de bestuursrechter van mening is dat uw bezwaar kans maakt, dan zal in de meeste gevallen uw aanvraag voorlopige voorziening worden toegewezen door de bestuursrechter.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het bestuursrecht. Bij een conflict inzake bestuursrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De bestuursrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.