Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden opstellen
Als je als ondernemer zaken/diensten levert, dan is het verstandig om alles rond de (ver)koop en levering vast te leggen in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn bepalingen waarin u van alles vastlegt over een overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe uw klanten een klacht kunnen indienen. Maar ook over intellectuele eigendom en wat te doen bij geschillen.

Overeenkomst opstellen
Laat je overeenkomst opstellen door een juridisch specialist in het contractenrecht. Bij het zakendoen is het verstandig dat je zo veel mogelijk schriftelijk vastlegt in glasheldere overeenkomsten. Natuurlijk doet niet iedereen dit. Het kan immers altijd goed gegaan? Tot het een keer mis gaat. Dan heb je een kostbaar probleem.

Hoe werkt het?
Bij het opstellen van juridische documenten voor je bedrijf wordt rekening gehouden met al je bedrijfsactiviteiten, je handelswijze en de afspraken die je wilt maken. Hierdoor wordt je bedrijf optimaal juridisch beschermd en wordt de aansprakelijkheid beperkt.

Algemene voorwaarden
Als je een overeenkomst sluit, gelden meestal algemene voorwaarden, ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Deze zijn opgesteld door de verkoper. In algemene voorwaarden staan meestal:

 • De voorwaarden voor betalen;
 • De voorwaarden voor de garantie;
 • De organisatie waar de verkoper (misschien) bij aangesloten is;
 • Hoe het bedrijf klachten behandelt;
 • Etc.

Wat zijn de rechten van een klant?
Algemene voorwaarden zijn volgens de wet al snel van toepassing. Zelfs als je ze niet hebt gelezen. De ondernemer moet wel zorgen dat klanten weten dat er algemene voorwaarden zijn. Hij moet de voorwaarden daarom ‘van toepassing verklaren’, bijvoorbeeld door in de offerte een tekst op te nemen waarin staat dat er algemene voorwaarden gelden. Je hoeft de algemene voorwaarden dus niet te lezen. Maar de ondernemer moet wel de mogelijkheid bieden dit te doen, voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Als de ondernemer de klant niet de mogelijkheid biedt de algemene voorwaarden te kunnen bekijken (let op: het is niet van belang of een klant wel of niet deze algemene voorwaarden inziet), dan zijn de door de ondernemer opgestelde algemene voorwaarden niet van toepassing op de gesloten (koop)overeenkomst en dus ook niet rechtsgeldig.  

Ook bij online winkelen moeten de algemene voorwaarden worden ‘overhandigd’ (bijvoorbeeld als pdf-bestand) en moet de consument ze kunnen opslaan.  

Duidelijke en begrijpelijke algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op een overeenkomst die met een consument wordt aangegaan, moeten duidelijk en begrijpelijk zijn, want in geval van twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden, prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg.

Vernietigbaar beding in algemene voorwaarden
In de wet zijn bepalingen opgenomen waarvan niet in de algemene voorwaarden kan worden afweken, indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst die met een consument wordt aangegaan. Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn voor een consument volgens de wet. In artikel 6:233 sub a Burgerlijk Wetboek is het navolgende opgenomen i.v.m. de vernietigbaarheid van een beding in algemene voorwaarden: "Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand komen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij."

Indien de klant een consument is, dan zijn in de wet een aantal bedingen omschreven die "onredelijk bezwarend" zijn (zwarte lijst) of waarvan vermoed wordt dat ze "onredelijk bezwarend" zijn (grijze lijst), de zogenaamde zwarte lijst en de grijze lijst. Bedingen in algemene voorwaarden die voorkomen in de zwarte of grijze lijsten, kunnen door de klant zijnde een consument, vernietigd worden.

Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden
Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met "verboden" en "verdachte" bedingen, de zwarte lijst en de grijze lijst.

Wederpartij is consument
De zwarte lijst en de grijze lijst zijn dwingend wanneer het gaat om algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op een overeenkomst die met een consument wordt aangegaan.

De zwarte lijst
De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verboden bedingen. In artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek (BW) is de zwarte lijst opgenomen. Onder andere de volgende bepalingen in algemene voorwaarden worden als onredelijk bezwarend aangemerkt: dat de klant het recht ontneemt om nakoming van de toegezegde prestatie op te eisen;

 • dat de klant zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst beperkt;
 • dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker van de algemene voorwaarden in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant is te kort geschoten aan hem zelf overlaat;
 • dat de klant verplicht eerst een derde in rechte aan te spreken alvorens hij zich ter zake van niet-nakoming tot de gebruiker kan wenden;
 • dat de klant aan de gebruiker van de algemene voorwaarden bij voorbaat toestemming verleent om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan een derde over te dragen;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid geeft de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de klant in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden;
 • dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde termijn, zoals bij een abonnement, na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend wordt verlengd voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn die langer is dan 1 maand.

De grijze lijst
De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verdachte bedingen. De gebruiker van de algemene voorwaarden kan echter tegenbewijs leveren. In artikel 6:237 BW, de grijze lijst, worden o.a. de volgende bepalingen in algemene voorwaarden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

 • dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperkt ten opzichte van hetgeen de klant mocht verwachten;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid verleent tot het wijzigen van zijn verplichtingen;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich sneller op overmacht kan beroepen, dan uit de wet volgt;
 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft;
 • dat de klant bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een geldsom (annuleringskosten) aan de gebruiker van de algemene voorwaarden dient te betalen, tenzij het een redelijke vergoeding betreft voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst, zie ook;
 • dat de klant verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker van de algemene voorwaarden of met een derde, tenzij het redelijkerwijze van de klant kan worden gevergd;
 • dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur, zoals een abonnement, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;
 • dat de klant aan een opzegtermijn gebonden is die langer is dan 3 maanden.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het ondernemingsrecht. Bij een conflict inzake ondernemingsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De ondernemingsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige ondernemingsrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.