• darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 75,- per uur (inclusief BTW). 1ste gesprek en advies gratis en vrijblijvend!
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 75,-/u (incl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 75,- per uur (inclusief BTW).
  U heeft recht op goed en gedegen juridisch advies en bij gerechtelijke procedures heeft u recht op goede, kwalitatieve doortastende rechtsbijstand.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt.
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Algemene Voorwaarden AGA Juristen

AGA Juristen: Maatschap, gevestigd te Eindhoven , aan de Hoogstraat 402, 5654 NK te Eindhoven., hierna te noemen AGA Juristen.

Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met AGA Juristen een overeenkomst van opdracht aangaat, hierna: Opdrachtgever.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die AGA Juristen en aan haar verbonden partners in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden worden door AGA Juristen ter hand gesteld voor of bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging.
 2. AGA Juristen is een maatschap van (rechtspersonen en natuurlijke personen). De maatschap stelt zich ten doel de praktijk van jurist uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
 3. Uitsluitend AGA Juristen zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die AGA Juristen voor haar klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan AGA Juristen verbonden persoon/ instantie een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de jurist of advocaat die direct of indirect aandelen in AGA Juristen houdt als de jurist die in dienst van AGA Juristen is, handelt uitsluitend namens AGA Juristen. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van AGA Juristen van toepassing.
 4. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door AGA Juristen is aanvaard. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen, nadat de voor akkoord bevonden overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging door AGA Juristen is ontvangen van de cliënt, terwijl tevens het mogelijk gevraagde voorschot is voldaan.
  b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door AGA Juristen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten
 5. De opdrachtgever vrijwaart AGA Juristen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van AGA Juristen.
 6. Bij het inschakelen van derden zal AGA Juristen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AGA Juristen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van AGA Juristen voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door AGA Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
 8. Indien om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van AGA Juristen of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van
 9. €10.000,- behoudens opzet of grove schuld.
 10. AGA Juristen kantoor brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 11. Als honorarium hanteert AGA Juristen een uurtarief (inclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op de nieuwe opdrachten, maar niet op de lopende overeenkomsten van opdracht.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal mogelijk door AGA Juristen maandelijks worden gedeclareerd (zoals griffierechten, reis,- deurwaarder- en vertaalkosten). AGA Juristen is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechts is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrecht, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
 13. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft AGA Juristen, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. AGA Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden. Tevens is AGA Juristen genoodzaakt invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever.
 14. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door AGA Juristen voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. De kosten van toezending van het dossier zal AGA Juristen in rekening brengen bij opdrachtgever.
 15. Op de rechtsverhouding tussen AGA Juristen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens AGA Juristen verrichte werkzaamheden kennis te nemen.’
 16. AGA Juristen heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandelend jurist dient de opdrachtgever zich met zijn/haar klacht schriftelijk te wenden tot dhr. Giel Goossens die de klacht in behandeling zal nemen. De klacht zal door AGA Juristen behandeld worden overeenkomstig onze interne klachtenprocedure.