Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Algemene Voorwaarden AGA Juristen (ingangsdatum 1 januari 2021)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AGA Juristen”: de onderneming, gevestigd te 5652 EA Eindhoven, Zeelsterstraat 7A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 78179149, hierna te noemen “AGA Juristen”. AGA Juristen is een maatschap van (rechtspersonen en natuurlijke personen). De maatschap stelt zich ten doel de praktijk van jurist uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
“Cliënt”: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met AGA Juristen een overeenkomst van opdracht aangaat, deze persoon hierna ook te noemen: “opdrachtgever”.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten of welke andere rechtsbetrekking dan ook tussen AGA Juristen en haar opdrachtgever. Deze voorwaarden worden tevens van toepassing geacht op alle vervolgopdrachten en aanvullende overeenkomsten tussen beiden aangegaan.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De algemene voorwaarden worden door AGA Juristen ter hand gesteld, voor of bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht of bij de opdrachtbevestiging.

Overeenkomst

 1. Uitsluitend AGA Juristen zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die AGA Juristen voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan AGA Juristen verbonden persoon/ instantie een bepaalde opdracht uitvoert.
 2. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van AGA Juristen van toepassing.
 3. a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door AGA Juristen is aanvaard. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen, nadat de voor akkoord bevonden overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging door AGA Juristen is ontvangen van de cliënt en, indien cliënt daarnaar is gevraagd, tevens het gevraagde voorschot is voldaan.
  b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door AGA Juristen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Aansprakelijkheid

 1. AGA Juristen voert haar opdrachten met zorgvuldigheid uit. Behoudens nadrukkelijk overeengekomen andersluidende afspraak, geldt de opdracht als een inspanningsverbintenis. AGA Juristen kan derhalve niet instaan voor het behalen van het door partijen beoogde resultaat.
 2. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart AGA Juristen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van AGA Juristen.
 4. AGA Juristen is gerechtigd om derden bij de uitvoering van haar werkzaamheden in te schakelen.
  Zij is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van AGA Juristen voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door AGA Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. Op verlangen van cliënt kan inzage in de betreffende polis worden verstrekt.
 6. Indien om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van AGA Juristen of de bij dan wel voor haar werkzame personen, in welke hoedanigheid ook handelend, beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, één en ander met een maximum van €10.000,-, behoudens opzet of grove schuld.

Honorarium en betaling

 1. AGA Juristen brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, dit te vermeerderen met verschuldigde BTW en eventueel verschuldigde verschotten. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Als honorarium hanteert AGA Juristen naar buiten toe een uurtarief (inclusief BTW), welk tarief jaarlijks van de zijde van AGA Juristen aangepast kan worden. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief, zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op de nieuwe opdrachten, maar niet op de lopende overeenkomsten van opdracht.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door AGA Juristen maandelijks worden gedeclareerd. Door derden in rekening te brengen kosten, zoals onder meer griffierechten, reis,- deurwaarder- en vertaalkosten zullen door AGA Juristen direct mogen worden gedeclareerd.
 4. AGA Juristen is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrecht, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
 5. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft AGA Juristen, zonder nadere aankondiging het recht haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook van nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan verschotten. AGA Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden. Tevens is AGA Juristen genoodzaakt invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Cliënt stemt bij voorbaat in met verrekening door AGA Juristen van voor hem/haar bestemde gelden, welke worden aangehouden op de door AGA Juristen aangehouden (derden-)rekeningen.

Bewaring dossiers

 1. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door AGA Juristen voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. De kosten van toezending van het dossier zal AGA Juristen in rekening brengen bij opdrachtgever.

Wet persoonsgegevens – privacy - klachtenregeling

 1. Door AGA Juristen worden voor de uitvoering van de verleende opdracht persoonsgegevens van opdrachtgever verzameld en bewaard, zulks in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens. AGA Juristen zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.\
 2. In het kader van de uitvoering van de opdracht verwerkt AGA Juristen persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. De daartoe opgemaakte privacyverklaring is te raadplegen op de website van AGA Juristen.
 3. AGA Juristen heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandelend jurist, dient de opdrachtgever zich met zijn/haar klacht schriftelijk te wenden tot dhr. Giel Goossens, die de klacht in behandeling zal nemen. De klacht zal door AGA Juristen behandeld worden overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

Toepasselijk recht - bevoegde rechter

23. Op de rechtsverhouding tussen AGA Juristen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens AGA Juristen verrichte werkzaamheden kennis te nemen.