Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. De twee meest voorkomende en bekende zijn de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid. In beide gevallen kan een vordering of verbintenis uit schadevergoeding ontstaan. Een jurist behandelt aansprakelijkheidszaken en staat u graag bij. Door bemiddeling, onderhandeling of procederen zal een jurist er alles aan doen om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Wat is een onrechtmatige daad?
Een onrechtmatige daad is een:

 • Inbreuk op een recht; of
 • Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht; of
 • Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Ontelbaar veel handelingen kunnen als onrechtmatige daad worden bestempeld. Een voorbeeld is het met een voetbal intrappen van een ruit. Een ander voorbeeld is het aanrijden van een fietser met een auto. Ook het nalaten van het nemen van voorzorgsmaatregelen kan een onrechtmatige daad inhouden: het open laten staan van een kelderluik zonder afzetting.

De 5 vereisten
De onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. In deze bepaling staat dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Voor het slagen van een actie uit onrechtmatige daad moet aan alle onderstaande vijf eisen zijn voldaan:

 • onrechtmatigheid;
 • toerekenbaarheid;
 • schade;
 • causaliteit; en
 • relativiteit.

Onrechtmatigheid
De wet maakt een onderscheid tussen drie handelingen die een onrechtmatige daad opleveren: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de inbreuk op een recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inbreuk op intellectueel eigendom (zoals een merkrecht of auteursrecht), het recht op privacy, het recht op lichamelijke integriteit en op het recht op een ongestoord genot van eigendom. Niet iedere inbreuk levert meteen een onrechtmatige daad op; enige hinder zal geduld moeten worden. Of de hinder onrechtmatig is, zal steeds afhangen van de ernst en de duur van de hinder en de omstandigheden waaronder de hinder plaatsvindt.

Toerekenbaarheid
De onrechtmatige daad moet kunnen worden toegerekend aan de dader. Van toerekenbaarheid is sprake als de dader schuld heeft aan zijn gedraging of de onrechtmatige daad in zijn risicosfeer is gelegen. Een aan de dader toerekenbare onrechtmatige gedraging wordt ook wel ‘een fout’ genoemd.

Schade
De wet geeft geen definitie van het begrip schade. Wel is opgenomen dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, in ‘vermogensschade en ander nadeel’ bestaat. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Met het begrip ander nadeel verwijst de wet vooral naar immateriële schade. De aanwezigheid van schade wordt in het algemeen snel aangenomen.

Causaliteit
Het causale verband betreft het verband tussen de oorzaak (de onrechtmatige handeling) en het gevolg van de schade. Dit verband wordt in de definitie van onrechtmatige daad in de wet tot uiting gebracht in het woord ‘dientengevolge’. Het is in beginsel de benadeelde die moet stellen en zo nodig aannemelijk maken dat dit verband bestaat.

Relativiteit
Het relatieve aspect van de onrechtmatigheid wil zeggen dat de door de dader overtreden norm moet zijn geschreven ter bescherming van het geschonden belang. Het relativiteitsbeginsel is vastgelegd in artikel 6:163 BW: “geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.” Zo werd in een klassiek arrest van de Hoge Raad (het Tandartsenarrest) beslist dat het uitoefenen van het beroep van tandarts zonder het vereiste diploma weliswaar onrechtmatig is, maar in beginsel niet ten opzichte van wel gediplomeerde tandartsen.

Is aan alle bovenstaande vijf vereisten voldaan dan is er sprake van een onrechtmatige daad en is de pleger van deze onrechtmatige daad wettelijk aansprakelijk, waardoor er een vordering tot schadevergoeding ontstaat.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het verbintenissenrecht. Bij een conflict inzake verbintenissenrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De verbintenissenrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige verbintenissenrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.