• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Naturalisatie – Nederlander worden?
U woont en werkt al een aantal jaren in Nederland en heeft een solide basis gecreëerd waar u geen afstand van wilt doen. U wilt uw oorspronkelijke nationaliteit inruilen voor de Nederlandse nationaliteit. Hieronder zullen we de verschillende voorwaarden beschrijven waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap.

Er zijn drie manieren om Nederlander te worden:

Nederlander worden van rechtswege:
Nederlander van rechtswege word je door geboorte of erkenning. Een kind van een Nederlandse moeder is bijvoorbeeld automatisch ook Nederlander. Is de vader Nederlands, maar is hij niet getrouwd met de moeder van het kind, dan moet hij het kind eerst erkennen. Dit moet in elk geval gebeuren voordat het kind 7 jaar is. Is het kind ouder dan 7 jaar, dan moet de vader met DNA-bewijs aantonen dat hij de biologische vader is.

Nederlander worden door optie:
In sommige gevallen kun je Nederlander worden door middel van het afleggen van een schriftelijke optieverklaring. Je verklaart jezelf dan eigenlijk tot Nederlander. De optieverklaring moet wel bevestigd worden door de burgemeester. Als het vermoeden bestaat dat je een gevaar vormt voor de openbare orde wordt de bevestiging geweigerd. Maar weinig vreemdelingen komen in aanmerking voor verkrijging van het Nederlanderschap door optie. Het gaat dan vooral om vreemdelingen die al gedurende een hele lange tijd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba wonen (vaak vanaf hun geboorte) of die al lange tijd samenwonen met een gezinslid die de Nederlandse nationaliteit heeft.

Het afleggen van een optieverklaring is een snelle en makkelijke (en relatief goedkope) manier om het Nederlanderschap te verkrijgen. Je hoeft dan niet aan aanvullende voorwaarden te voldoen die gelden bij verkrijging van het Nederlanderschap door Naturalisatie, zoals het behalen van het inburgeringsexamen of de verplichting om afstand te doen van de oude nationaliteit.

Nederlander worden door naturalisatie:
In de meeste gevallen zal de vreemdeling die Nederlander wil worden een naturalisatieverzoek in moeten dienen bij de gemeente. De gemeente stuurt het verzoek door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beoordeelt of je voor naturalisatie in aanmerking komt. Voor naturalisatie gelden onder andere de volgende voorwaarden:

– Je moet meerderjarig zijn (ouder dan 18);

– Er mogen geen bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd;

– Je moet ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek om naturalisatie rechtmatig in Nederland hebben verbleven;

– Je moet het inburgeringsexamen hebben gehaald;

– Je mag geen gevaar vormen voor de openbare orde;

– Je moet afstand doen van je huidige nationaliteit.

Het is vaak moeilijk om zelf te beoordelen of je in aanmerking komt voor optie of naturalisatie. AGA Juristen kan advies geven over de verschillende manieren om Nederlanden te worden. Je kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken.

De voorwaarden behoeven elk een nadere toelichting en op de meeste voorwaarden zijn verschillende uitzonderingen mogelijk. Er moeten verschillende documenten worden overgelegd. Het ontbreken van documenten kan reden zijn om een optieverklaring niet te bevestigen of een naturalisatieverzoek af te wijzen. Het afleggen van een optieverklaring of het indienen van een naturalisatieverzoek kost geld (leges). Dat geld krijg je niet terug als de optieverklaring niet wordt bevestigd of het naturalisatieverzoek wordt afgewezen.

Nederlanderschap afgewezen
Tegen een beslissing waarbij een optieverklaring niet wordt bevestigd of een naturalisatieverzoek wordt afgewezen, kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. AGA Juristen kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard
Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. AGA Juristen kan u helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

Inburgering
Het Nederlandse inburgeringsstelsel is in de loop der jaren ontzettend complex geworden, aangezien iedere opeenvolgende regering er blijk van wil geven strenger te zijn voor immigranten naar Nederland. Het inburgeringsexamen is in de meeste gevallen een voorwaarde voor het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsstatus of de Nederlandse nationaliteit. En immigranten met bepaalde verblijfsstatussen (met name verblijf bij gezin) zijn verplicht binnen drie jaar het inburgeringsexamen te halen, op straffe van een boete iedere twee jaar.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).